Category: Прием в Първи клас

Съобщение

Обединено училище  “Св. Климент Охридски” с. Дебрен,  община Гърмен, област Благоевград с. Дебрен 2961,        е-mail: debrenschool@abv.bg С Ъ О Б Щ Е Н И Е...

График за прием в Първи клас

Обединено училище  “Св. Климент Охридски” с. Дебрен,  община Гърмен, област Благоевград 2961 с. Дебрен,        E-mail:debrenschool@abv.bg                                                                                        Утвърждавам:                                                                                  Директор:                       / Верхат Топчиев/ Г Р...