График за прием в Първи клас

Обединено училище  “Св. Климент Охридски

с. Дебрен,  община Гърмен, област Благоевград

2961 с. Дебрен,        E-mail:debrenschool@abv.bg

                                                                                       Утвърждавам:

                                                                                 Директор:

                      / Верхат Топчиев/

Г Р А Ф И К

на дейностите по прием в първи клас

за учебната 2019/2020 година

ДЕЙНОСТИ
СРОК
ОТГОВОРНИК
1.
 Прием на заявления за записване в I клас
до 28.06.2019 г.
Комисия:

Осман Мисирков

Йорданка Ралева

2.
Изнасяне на списък със записаните ученици
01.07.19 г.
Директор
3.
Лятна академия за запознаване на бъдещите първокласници с материалната база и учителите
от 25.06.2019 г.
до 28.06.19 г.

в 10:00 ч.

Осман Мисирков

Йорданка Ралева

4.
Родителска среща
12.07.19 г
Учители на 1-ви клас

You may also like...