Tag Archives: проекти

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ се предоставя възможност на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании да се…