Твоят час

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По повод проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта „Твоят час“ Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта по отношение повишаване мотивацията за учене и на степента на съответствие на извънкласните дейности с интересите и потребностите на учениците.

  1. Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx
  2. Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.asp
  3. Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

За участие на ученици в Проект за организиране на групи за „Занимания по интереси“ са необходими следните документи:

  1. Анкетна карта за ученици, желаещи да бъдат включени в група за Занимания по интереси.
  2. Заявление за участие в група за Занимания по интереси.